De deeleconomie in 2024, zo simpel! Gemakkelijk bijverdienen via Ring Twice.

Dit jaar mag je via Ring Twice tot €7.460 bijverdienen aan een voordelig belastingtarief (slechts 10,7%). Duizenden jobs wachten op jou!

Ring Twice legaal

Is bijverdienen via Ring Twice legaal? Ja, natuurlijk! 🙂

De deeleconomie (waar Ring Twice deel van uitmaakt) creëert een legaal kader voor iedereen die iets wil bijverdienen. Jobs doen via Ring Twice is makkelijk, leuk, legaal en verzekerd! Aarzel dus niet en begin met een gerust hart te klussen, babysitten, tuinieren,…

bijverdienen deeleconomie

Hoeveel mag ik dit jaar verdienen via de deeleconomie?

Als particulier mag je in 2024 tot €7.460 bijverdienen. Dat is dus een mooi extraatje dit jaar! 😉
Dit bedrag is bruto, wat betekent dat servicekosten en belastingen daarin worden meegerekend.

Ring Twice belastingen

Moet ik belastingen betalen op mijn Ring Twice-inkomsten? En hoe doe ik dat?

Ja, er is een heel voordelig fiscaal kader voor de deeleconomie. Je betaalt slechts 10,7% belastingen op Ring Twice-jobs. Wij houden die belastingen meteen af, en rapporteren aan de federale overheid.
Je ontvangt in februari 2025 de fiscale fiche voor 2024. Jouw inkomsten moeten op dat moment ingevuld worden in je belastingaangifte.

Veelgestelde vragen

Ja, Ring Twice is één van de eerste goedgekeurde platformen binnen de collaboratieve economie. Het Koninklijk Besluit waarin je de voorwaarden van goedkeuring kan terugvinden, is hier beschikbaar.
Een lijst van goedgekeurde platformen kan je terugvinden op de website van FOD financiën.

Je mag maximaal €7.460 per jaar bijverdienen. In dat bedrag zijn belastingen, servicekosten en eventuele verplaatsingskosten inbegrepen.

Dit totaalbedrag geldt voor alle soorten klussen samen. Je mag dus €7.460 per jaar bijverdienen met activiteiten voor verenigingen en deeleconomieplatformen samen.

Wat gebeurt er als je het maximum van €7.460 per jaar overschrijdt?

Eenmaal dat je maximale limiet van €7.460 overschrijdt, kunnen alle inkomsten die gegenereerd werden via erkende platformen (en niet enkel de inkomsten boven de €7.460) aanzien worden als beroepsinkomen. Je zal vervolgens onder het statuut van zelfstandige (in bijberoep) vallen. De belastingsplichtige heeft echter de mogelijkheid om hiervan het tegendeel te bewijzen door aan te tonen dat de activiteit niet werd uitgeoefend om beschouwd te kunnen worden als beroepsactiviteit. Als dit het geval is, zullen de inkomsten gezien worden als diverse inkomsten.

Wanneer het inkomen daadwerkelijk als beroepsinkomen wordt beschouwd, zal je niet kunnen profiteren van het voordelig belastingtarief en zal je niet meer kunnen vrijgesteld worden van de formaliteiten inzake de onderwerping aan het sociaal statuut voor zelfstandigen. De normale regels inzake aansluiting en onderwerping zijn dan van toepassing (o.a. inschrijving in de Kruispuntbank van de Ondernemingen, aanvraag BTW- nummer,…). Neem in geval van vragen hierover gerust contact op met ons ([email protected]), wij helpen jou graag verder.

Kan ik de inkomsten van de verschillende goedgekeurde platformen cumuleren?

Ja, maar altijd tot de maximale limiet van €7.460. De grens wordt vastgesteld op €7.460 (voor het belastingjaar 2024 – aanslagjaar 2025) per belastbaar tijdperk en niet per platform.

Ring Twice zal een specifieke fiscale fiche opmaken voor de inkomsten uit de deeleconomie. Deze fiscale fiche zal telkens vóór 28 februari van het jaar na het inkomstenjaar door het platform langs elektronische weg worden ingediend bij de FOD Financiën en langs elektronische weg of op papier bezorgd worden aan de verkrijger van de inkomsten.

Iedereen.

Student:

Voor studenten worden de inkomsten verdiend via de goedgekeurde platformen niet mee in rekening gebracht binnen de wettelijke limiet van het inkomen van studentenwerk (475 uur) (hetzij als werknemer of zelfstandige). Aangezien de inkomsten uit de deeleconomie als diverse occasionele inkomsten dienen beschouwd te worden, zullen zij inderdaad in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de maximale netto-bestaansmiddelen voor studenten om fiscaal ten laste te blijven van de ouders.

Om fiscaal als ten laste te worden beschouwd, mogen studenten tijdens het belastbaar tijdperk geen netto-belastbaar bedrag van meer dan € 3.200 (jaarlijks geïndexeerd) ontvangen.

Werknemer:

Het voordelige fiscale kader is van toepassing op alle werknemers. De maximale limiet om het particuliere statuut te kunnen behouden, is vastgelegd op €7.460 (het effectieve bedrag dat door of via het platform werd betaald plus alle bedragen die door of via dit platform werden geïnd) voor het jaar 2024. Dit inkomen, gegenereerd via goedgekeurde platformen, wordt belast aan een voordelig tarief (10,7%) en wordt automatisch door het platform aan de FOD financiën aangegeven.

Werkzoekende:

Voor mensen die een vervangingsinkomen ontvangen (werkloosheidsuitkering, pensioenen, etc.) en de limiet van €7.460 niet overschrijden, zullen de extra inkomsten geen invloed hebben op de belastingen van de belastingsplichtige.

Er kunnen zich dus geen onaangename verrassingen voordoen, zoals bijvoorbeeld een hoger dan verwacht inkomen dat uiteindelijk resulteert in een verlies van het netto inkomen.

Met betrekking tot kinderbijslag, voorwaarden voor het handhaven van werkloosheidsuitkeringen, enz., raden wij je aan contact op te nemen met jouw bevoegde instantie om te controleren of je bevoegd bent om op goedgekeurde platforms te werken en onder welke voorwaarden.

De RVA moet wel nagaan of die activiteit verenigbaar is met je beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Let op: je inkomsten kunnen worden afgetrokken van je stempelgeld.

Zelfstandige (in bijberoep of niet):

De diensten in het kader van de deeleconomie moeten worden verleend door een belastingplichtige particulier en dus buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid. De diensten die via een platform worden aangeboden mogen dan ook geen diensten zijn die nauw verbonden zijn met een activiteit die de belastingplichtige als zelfstandige verricht of met de activiteit van de vennootschap waarvan hij bedrijfsleider is.

Het feit dat een belastingplichtige een activiteit uitoefent als zelfstandige belet echter niet dat hij via een erkend platform diensten kan verlenen die in aanmerking komen voor het nieuwe fiscaal stelsel op het stuk van de inkomstenbelasting, op voorwaarde natuurlijk dat de diensten die via het platform worden aangeboden geen verband houden met zijn activiteit als zelfstandige.

De voorbereidende werken van de wetgeving op de deeleconomie geven het volgende voorbeeld in dit verband:

Een werknemer in de bouwsector die zijn diensten aanbiedt als stukadoor via een erkend platform, komt in aanmerking voor de toepassing van de regeling voor deeleconomie. De stukadoordiensten die worden aangeboden door een zelfstandige aannemer van bouwwerken of een bedrijfsleider van een bouwbedrijf, komen niet in aanmerking voor de voorgestelde regeling. Met de regeling voor deeleconomie wil de regering werknemers immers aanmoedigen om te proeven van een zelfstandige activiteit, om dan later eventueel de overstap te maken naar een volwaardige zelfstandige activiteit of zelfstandigen de kans geven om een andere beroepsactiviteit uit te proberen. Het is echter geenszins de bedoeling dat zelfstandigen een deel van hun activiteit zouden verschuiven naar het fiscale stelsel voor particulieren.

De vraag of een zelfstandig loodgieter die occasioneel tuinen onderhoudt via een erkend platform in aanmerking kan komen voor het gunstregime in het kader van de deeleconomie, lijkt ons op het eerste zicht positief beantwoord te kunnen worden.

Immers, de diensten die betrokkene levert via het erkend platform, lijken geen direct verband te houden met zijn activiteit als zelfstandig loodgieter. Langs deze weg kan betrokkene bovendien een andere beroepsactiviteit uitproberen, zonder alle administratieve formaliteiten van dien.

Gepensioneerd:

Voor mensen die een vervangingsinkomen ontvangen (werkloosheidsuitkering, pensioenen, etc.) en de limiet van €7.460 niet overschrijden, zullen de extra inkomsten geen invloed hebben op de belastingen van de belastingsplichtige.

Er kunnen zich dus geen onaangename verrassingen voordoen, zoals bijvoorbeeld een hoger dan verwacht inkomen dat uiteindelijk resulteert in een verlies van het netto inkomen.

Met betrekking tot kinderbijslag, voorwaarden voor het handhaven van werkloosheidsuitkeringen, enz., raden wij je aan contact op te nemen met jouw bevoegde instantie om te controleren of je bevoegd bent om op goedgekeurde platforms te werken en onder welke voorwaarden.

Ja, het percentage belastingen wordt bij jouw sollicitatie al verrekend. We houden vervolgens de belastingen af, en geven dat maandelijks door aan de overheid. Wij regelen dus alles voor jou, zodat je je geen zorgen moet maken! En zo zijn er voor jou geen onaangename verrassingen aan het eind van de rit.

Neen, de servicekosten en de belastingen zijn twee verschillende zaken. Wij houden de 10,7% belasting af en maken dat over aan de FOD financiën voor jouw belastingaangifte. De servicekost is een bedrag dat afgehouden wordt door en voor Ring Twice zelf. Deze servicekost ligt tussen de 3 en 5%, afhankelijk van jouw ervaringsniveau.

Wanneer je solliciteert, zit je steeds een duidelijke berekening van jouw prijsvoorstel. Zo weet je op dat moment welk netto bedrag je zal overhouden.

Nee, inkomsten uit de deeleconomie zijn diverse inkomsten. Zij worden dus niet bij andere inkomsten gerekend. Dit geldt natuurlijk enkel wanneer je onder het jaarlijks maximumbedrag van €7.460 blijft.

Dit percentage bestaat uit twee verschillende zaken: 10% bedrijfsvoorheffing en 0,7% gemeentebelasting.

De officiële berekening van 10% bedrijfsvoorheffing is eigenlijk als volgt: “De inkomsten uit de deeleconomie als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1°bis, WIB 92 die vanaf 1 januari 2021 worden betaald of toegekend zijn opnieuw belastbaar tegen het tarief van 20 pct. na aftrek van 50 pct. forfaitaire kosten.”
In de praktijk betekent dat dus 10% van het bruto bedrag.
Je kan de officiële communicatie van de overheid hier terugvinden.

De gemeentebelasting is een aanvullende belasting die gemeenten mogen vestigen op de personenbelasting. Hier vind je daar meer uitleg over. De 0,7% zijn dus eigenlijk de opcentiemen die als forfaitaire kost mee in rekening gebracht worden. Deze zijn afhankelijk van de gemeente waar je woont. Men heeft hiervoor een gemiddelde genomen (dus 0,7%). Afhankelijk van waar je woont, zal je op het einde van het jaar een deeltje terugkrijgen. Dit is geen nieuwe belasting, maar het is wel nieuw dat het mee in rekening gebracht wordt via de deeleconomie.

Het Koninklijk besluit dat de erkenningsvoorwaarden voor de platformen bepaalt (zie bovenstaand), somt eveneens de gegevens op die moeten vermeld worden op de fiscale fiches die jaarlijks door de platformen moeten worden afgeleverd.

Één van deze gegevens is inderdaad de identiteit van de verkrijger van de inkomsten en zijn rijksregisternummer.

De reden waarom deze gegevens dienen meegedeeld te worden, is opdat de FOD Financiën de verkrijger van de inkomsten zou kunnen identificeren (dit gebeurt in eerste instantie aan de hand van het rijksregisternummer. Wanneer de verkrijger echter niet over een rijksregisternummer beschikt, dan gebeurt dit aan de hand van de geboortedatum, voornaam, naam en het volledige adres).

De reden waarom de FOD Financiën de verkrijger van de inkomsten moet kunnen identificeren, is uiteraard om na te gaan of betrokkene aan alle voorwaarden voldoet (zie later) om in aanmerking te kunnen komen voor het gunstregime van de deeleconomie (bv. indien betrokkene via meerdere platformen zou werken, verdient hij dan niet meer dan de toegelaten grens, …).

Het gunstregime in het kader van de deeleconomie is slechts van toepassing op belastingplichtige particulieren die bepaalde diensten leveren aan andere particulieren (wordt dus beoogd de “peer to peer”-relatie” tussen gelijkwaardige partijen en buiten elk professioneel kader).

Het feit dat je geen Belgisch rijksregisternummer hebt, belet je niet om diensten via de goedgekeurde platforms uit te voeren. Wanneer je je inschrijft als dienstverlener, zullen wij jou vragen om gegevens van jouw paspoort in te vullen. Het regime dat echter van toepassing zal zijn, is afhankelijk van situatie. Om een antwoord te geven op vragen met een internationaal karakter, dienen wij een zicht te hebben op de volledige context.

Deze problematiek wordt niet uitvoerig besproken in de wetgeving ter zake.

In de voorbereidende werken van de wetgeving op de deeleconomie, lezen we wel het volgende:

“De regering stelt voor om een specifieke regeling in te voeren voor inkomsten uit diensten zoals het onderhouden van een tuin, het verstellen van kledij of het geven van gitaarles, (maar niet leveringen van goederen) die een belastingplichtige particulier levert aan een andere particulier (buiten de beroepswerkzaamheid) door tussenkomst van een online platform dat erkend is of georganiseerd wordt door de overheid.”

De vraag of de dienstverlener in het kader van de deeleconomie over een bepaalde erkenning moet beschikken die nodig is voor het verrichten van bepaalde diensten/ werken (waarover professionelen moeten beschikken indien zij het werk zouden verrichten), overstijgt mogelijk “de geest van de wetgeving” in de zin dat men zich misschien de vraag moet stellen of de uitvoering van dergelijke diensten/ werken waarvoor een erkenning vereist is, het toepassingsgebied van de deeleconomie niet overstijgt… Is de wetgeving inzake gereglementeerde beroepen wel verenigbaar met de diensten van de deeleconomie en omgekeerd?

We zullen de informatie op deze pagina zeker bijwerken wanneer dat nodig is.

Deeleconomie in België: een woordje uitleg

Wetgeving deeleconomie sinds 2016

In 2016 stemde België, als eerste land in Europa, een wet ter ondersteuning van de deeleconomie. Deze wet maakte het mogelijk om 100% legaal en transparant beroep te doen op een dienstverlener of te werken als dienstverlener via een platform zoals dat van Ring Twice. Dienstverleners betaalden 10% belastingen op hun Ring Twice-jobs.
De wet op de deeleconomie biedt een duidelijk en gunstig fiscaal kader om legaal bij te verdienen.

Verandering wetgeving in 2018

In 2018 evolueerde de wet en werd het fiscaal kader nóg interessanter. Elke particulier mocht tot 6.390 euro verdienen zonder zelfstandige te moeten worden. Deze inkomsten waren onbelast wanneer het totale bedrag van 6.390 euro (geïnd via deeleconomie-platformen, verenigingswerk of burger-aan-burger-werk) tijdens het kalenderjaar niet werd overschreden. Dit werd toen de ‘bijverdienwet’ genoemd.

Opnieuw wijziging in 2020

Op 23 april 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de ‘bijverdienwet’ van 2018 vernietigd. De vernietiging van die wet gaat van kracht op 1 januari 2021. Dat wil zeggen dat in 2021 een nieuw Koninklijk Besluit in werking zal treden.
Vanaf dit moment betalen dienstverleners 10,7% belastingen op Ring Twice-jobs en is het maximum te verdienen bedrag 6.390 € (bruto).
Deze wetgeving is op Europees vlak nog steeds een van de meest interessante systemen om bij te verdienen. Het is dan ook onze overtuiging dat iedereen door deze wet makkelijk, legaal en veilig allerlei taakjes kan doen. We raden dan ook iedereen aan om dit legaal en binnen de geijkte paden te blijven doen.

Een concreet voorbeeld van deeleconomie zegt meer dan duizend woorden

Stel je een tuinonderhoud voor dat via Ring Twice moet gebeuren: een aanvrager doet een beroep op iemand die graag tuiniert en fulltime in een voedingsbedrijf werkt. Van zodra hij wat vrije tijd heeft, werkt deze dienstverlener in zijn tuin, en nu besluit hij zich op Ring Twice te registreren om zijn inkomen aan te vullen met een bezigheid die hij dolgraag doet. Zijn profiel bevalt alle aanvragers en hij werkt meer en meer via Ring Twice. Hij benadert zelfs de toegestane €7.460 per jaar en begint zich af te vragen of hij geen professionele tuinman zou worden: het is tenslotte zijn passie en de klanten stellen zijn werk op prijs. Bij het naderen van deze limiet, waarschuwt Ring Twice hem dat het tijd is om eventueel een verandering van zijn statuut naar zelfstandige of zelfstandige in bijberoep te overwegen als hij via het platform wil blijven werken. Eenmaal het bedrag van €7.460 overschreden, moet de dienstverlener van statuut veranderen. Anders worden de eerste €7.460 als beroepsinkomsten belast.

Kortom, een beroep doen op een dienstverlener of werken via Ring Twice is eenvoudig en 100% legaal!