Algemene voorwaarden "Dienstaanvragers"

Algemene voorwaarden voor dienstaanvragers

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze Overeenkomst Dienstaanvrager en tenzij het zinsverband anders vereist, hebben onderstaande termen de volgende betekenis:

 • Aankondiging(en): elke Dienstaanvraag door een Dienstaanvrager op de Website gepubliceerd;
 • Evaluatie(s):elke beoordeling door een Dienstaanvrager op de Website ingediend om de kwaliteit van het werk van de Dienstverleners te evalueren;
 • Categorieën van Diensten: de verschillende categorieën waarin hij een Dienstaanvraag mag voorstellen.
 • Beëindigd: staat van de Dienstaanvraag die aangeeft dat deze door de Dienstverlener werd uitgevoerd.
 • Vaardigheid: bevoegdheid van de Dienstverlener in één van de voorgestelde categorieën van Diensten.
 • Account: de account van de gebruiker met de Contactgegevens via de welke hij op de Website zal communiceren.
 • Commissie: commissie betaald aan ListMinut en berekend op de Bezoldiging van de Dienstverlener. Deze commissie is de vergoeding voor de Diensten van ListMinut.
 • "Overeenkomst" Dienstaanvrager: de relatie tussen de Dienstaanvrager en ListMinut, die deze algemene voorwaarden, de instructiepagina's van de Website, de reglementen en gedragscodes en algemene gebruiksvoorwaarden van de Website (Wettelijke bepalingen, Reglementering i.v.m. cookies en Bescherming van de privacy) inhoudt.
 • Dienstaanvrager: elke natuurlijke persoon die op ListMinut geldig ingeschreven is en Aankondigingen plaatst. In het kader van de uitvoering van een dienst wordt hij beschouwd als een medecontractant van de Dienstverlener.
 • Contactgegevens: naam, voornamen, adres, gemeente, regio, postcode, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens die bij de inschrijving van de Gebruiker vereist zijn;
 • ListMinut:: de in het artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden meest geïdentificeerde verkoper van de Diensten van ListMinut.
 • Dienstverlener: elke natuurlijke persoon die op ListMinut geldig ingeschreven is en Diensten uitvoert voor een Dienstaanvrager tegen Bezoldiging. In het kader van de uitvoering van een Dienst wordt hij beschouwd als medecontractant van de Dienstaanvrager.
 • Bezoldiging:: bedrag waarvoor de Dienstaanvrager aansprakelijk is tegenover de Dienstverlener na de uitvoering van een overeengekomen Dienst.
 • Dienst(en) van ListMinut: dienst(en) aangeboden door ListMinut op de Website en vollediger beschreven in deze Algemene Voorwaarden en op de Website.
 • Website: de door ListMinut beheerde website die toegankelijk is via https://www.ringtwice.be.
 • Dienstaanvraag: de door een Dienstaanvrager aangevraagde dienst, die de vorm aanneemt van een Aankondiging.
 • Transactie(s): de uitwisselingen en de overeenkomst gesloten tussen de Dienstaanvrager en de Dienstverlener nadat ze in contact werden gebracht via de Website en afspraken hebben gemaakt over de uitvoering van een Dienst.
 • Gebruiker(s): alle Dienstaanvrager(s) en/of Dienstverlener(s).

Artikel 2. Identificatie van de partijen en onderwerp van deze algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen, in het kader van het gebruik van de Website en de Diensten, de verhoudingen tussen:

 • enerzijds, ListMinut, 12, Avenue des Rossignols, 1310 La Hulpe, België, hierna genoemd "ListMinut"; en
 • anderzijds, de persoon vollediger beschreven in het inschrijvingsformulier, hierna genoemd "de Dienstaanvrager".

ListMinut kan op volgend adres worden gecontacteerd: [email protected]

ListMinut is het exclusieve eigendom van ListMinut N.V., 12, Avenue des Rossignols, 1310 La Hulpe, België, BTW BE 0503 832 450.

Artikel 3. De Overeenkomst Dienstaanvrager

Elk bezoek van de Website en elk gebruik van de Diensten van ListMinut houden in dat de Dienstaanvrager deze Algemene Voorwaarden aanvaardt evenals alle documenten die deel uitmaken van de Overeenkomst Dienstaanvrager die hij kan inzien door op de links te klikken onderaan elke pagina van de Website of tijdens het registratieproces op de Website. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de Dienstaanvrager.

Deze Algemene Voorwaarden zijn permanent beschikbaar op de Website. De Dienstaanvrager moet ze aandachtig lezen, ze afdrukken en/of ze downloaden en er een kopie van bewaren.

Deze Algemene Voorwaarden mogen op elk ogenblik door ListMinut worden gewijzigd. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing van zodra ze op de Website zijn gepubliceerd voor elk bezoek en/of elke Dienst van ListMinut die plaatsvindt na hun publicatie.

De hierna vermelde reglementen en documenten maken integraal deel uit van de Overeenkomst Dienstaanvrager:

> Het reglement m.b.t. de evaluaties

> Het reglement m.b.t. de privacy

> Het reglement m.b.t. de Cookies

> De wettelijke voorschriften

> De tarieven

> De gedragscode

Al deze reglementen kunnen af en toe worden gewijzigd. De wijzigingen zijn van kracht van zodra ze op de Website zijn gepubliceerd, voor elk bezoek en/of Dienst van ListMinut die plaatsvindt na hun publicatie. Het gebruik van specifieke diensten op de Website kan onderworpen zijn aan andere reglementen of regels die integraal deel uitmaken van de Overeenkomst Dienstaanvrager.

Door het gebruik van de Diensten van ListMinut garandeert de Dienstaanvrager dat de vermelde Contactgegevens juist zijn en verbindt hij zich ertoe ListMinut op de hoogte te brengen van elke wijziging van de Contactgegevens.

Door het gebruik van de Diensten van ListMinut verbindt de Dienstaanvrager zich ertoe het vertrouwelijke karakter van sommige gegevens te respecteren (zoals zijn wachtwoord, gegevens m.b.t. de betaalmiddelen, enz.). De Dienstaanvrager is de enige die verantwoordelijk is voor zijn vertrouwelijke gegevens en mag deze niet aan een andere persoon doorgeven.

Zonder andere rechtsmiddelen uit te sluiten, bij niet-naleving, behoudt ListMinut zich het recht voor de Diensten van ListMinut en de Gebruikersaccounts voorlopig of definitief, geheel of gedeeltelijk te beperken, te schorsen of te stoppen; de toegang tot de Website te verbieden; de publicatie van de ondergebrachte inhoud uit te stellen of te schrappen; technische of wettelijke maatregelen te nemen om de toegang van de Gebruikers tot de Website te verhinderen. ListMinut behoudt zich eveneens het recht voor om de niet bevestigde accounts of de accounts die al geruime tijd niet actief zijn te verwijderen.

Artikel 4. De Diensten van ListMinut

De Diensten die ListMinut op de Website aanbiedt zijn het ter beschikking stellen van een virtueel uitwisselingsplatform, de mogelijkheid bieden om Aankondigingen te plaatsen en de contacten tussen de Dienstaanvragers en de Dienstverleners van het platform vergemakkelijken.

In geen enkel geval komt ListMinut tussenbeide of oefent controle uit op de kwaliteit van de Aankondigingen, de kwaliteit van de Gebruikers en/of de uitvoering van de Transactie. ListMinut kan dus niet worden beschouwd als een partij van de Transactie die werd afgesloten tussen de Dienstverlener en de Dienstaanvrager, en kan op geen enkele manier worden verbonden door de aangegane verbintenissen in het kader van deze Overeenkomst. ListMinut beperkt zich tot het tijdelijk onderbrengen van de Aankondigingen. ListMinut oefent geen enkele controle uit op de volgende elementen (deze lijst is niet volledig):

1. de identiteit, de kwaliteit, de bevoegdheid, de solvabiliteit of het juridisch statuut van de Gebruikers;

2. de aard en de wettelijkheid van het uitgevoerde werk;

3. de betrouwbaarheid, de relevantie, de intellectuele, technische of praktische bevoegdheden van de Gebruikers;

4. de onderhandeling, de inhoud, de beëindiging van een Dienstaanvraag en de uitvoering ervan; en

5. de juistheid, de volledigheid, de wettelijkheid van de door de Gebruikers verschafte gegevens.

De Dienstaanvrager moet blijk geven van gematigdheid, juistheid en waarachtigheid bij het plaatsen op de Website van Evaluaties m.b.t. de kwaliteit van de door de Dienstverlener uitgevoerde werken. ListMinut oefent geen enkele controle uit op de Evaluaties en neemt geen verantwoordelijkheid m.b.t. deze Evaluaties.

ListMinut behoudt zich echter het recht voor om dergelijke controles uit te oefenen naar eigen inzicht en om de publicatie te weigeren van Aankondigingen en/of Evaluaties naar eigen inzicht zonder dat de Gebruiker ook maar enig recht heeft op beroep aangaande deze beslissing.

Artikel 5. Transactie

5. 1 Betalingen door Dienstaanvragers aan Dienstverleners

De Dienstaanvragers zijn rechtstreeks met de Dienstverleners verbonden door een relatie die in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden is beschreven. ListMinut neemt in geen enkel geval deel aan de contractuele verbinding die ontstaat tussen de Gebruikers door het afsluiten van de Transactie volgens de modaliteiten die ze onder elkaar zijn overeengekomen. ListMinut vergemakkelijkt enkel de relatie door een drager aan te bieden voor de uitvoering van de Transactie. De Gebruikers zijn alleen verantwoordelijk voor het nakomen van hun respectievelijke verplichtingen die voortvloeien uit of betrekking hebben op hun Transactie.

Het bedrag van de Dienst moet verplicht via het ListMinut-platform worden betaald. Indien de Dienstaanvrager het bedrag van de Dienst contant of buiten het platform betaalt, zal ListMinut dit bedrag in geen geval terugbetalen. Indien de Dienstverlener uitgaven heeft verricht bij het uitvoeren van de Dienst, dan moeten de terugbetalingen ook via het ListMinut-platform worden vereffend.

In geval van betaling door Dienstaanvragers aan Dienstverleners wordt deze pas na de uitvoering van de dienst verricht. Van zodra de Dienst online is, mogen de Dienstverleners een prijsaanbod doen aan de Dienstaanvrager, die deze aanbiedingen (op basis van een uurtarief, dagelijks tarief, vast forfaitair bedrag of prijsopgave) kan aanvaarden of weigeren. Het aldus vastgestelde bedrag kan door de Dienstverlener worden herzien bij het beëindigen van de Transactie. Iedere herziening van het bedrag moet door de Dienstaanvrager worden goedgekeurd. Van zodra de Dienstverlener de Taak heeft uitgevoerd, moet hij naar de Website teruggaan om de Dienst "af te sluiten". De Dienstaanvrager beschikt dan over een periode van drie (3) dagen alvorens de Dienst in de database wordt "afgesloten" waardoor het vooraf door de Dienstaanvrager bepaalde bedrag wordt overgedragen voor de uitvoering van de Dienst. De Dienstverlener zal de Bezoldiging op zijn bankrekening ontvangen ten laatste een (1) maand na het einde van de kalendermaand tijdens de welke het bedrag voor de Dienst door ListMinut werd geïnd.

De betalingsdiensten voor de Dienstaanvrager die via ListMinut werken worden aangeboden door Stripe en zijn onderhevig aan het "Stripe Connected Account Agreement", dat de dienstmodaliteiten van Stripe (genaamd - "Stripe Services Agreement") inhoudt. Door deze Algemene Voorwaarden in acht te nemen en door als Dienstaanvrager via ListMinut te blijven werken, stemt u ermee in gebonden te zijn door de Algemene Gebruiksvoorwaarden Stripe, die occasioneel door Stripe kunnen worden gewijzigd. Door het feit dat ListMinut de mogelijkheid biedt om betalingen via Stripe uit te voeren, stemt u in om precieze en volledige gegevens over u en uw activiteit aan ListMinut te verschaffen, en geeft u ListMinut de toelating deze informatie te delen alsook de informatie betreffende de via de betalingsoplossing van Stripe uitgevoerde transacties.

Als een probleem zich voordoet met betrekking tot de wijze van betaling of indien de Rekening van de Dienstaanvrager een achterstallig bedrag heeft, kan ListMinut de verschuldigde bedragen via andere terugvorderingsmiddelen verkrijgen. ListMinut kan namelijk de andere betalingswijzen die in het dossier van de Dienstaanvragers staan debiteren, op een terugvorderingsorganisme en/of op een advocaat een beroep doen. ListMinut kan een achterstandsrente factureren van 10% en een forfaitaire vergoeding van 15% van het niet betaalde bedrag. Voor de rekeningen met een achterstallig bedrag van meer dan 90 dagen, kan ListMinut het verschuldigde bedrag afhouden van het PayPal of HiPay saldo van de Dienstaanvrager. De terugvorderingskosten zijn ten laste van de Dienstaanvrager.

5.2 Abonnementen

5.2.1 Betalingen voor de ListMinut Abonnementen

Om toegang te kunnen krijgen tot en gebruik te kunnen maken van de Dienst(en) van ListMinut die via de Website en de App ter beschikking worden gesteld, kunnen Dienstaanvragers een ListMinut abonnement (het "ListMinut Abonnement") nemen.

Dienstaanvragers kunnen één van de verschillende ListMinut Abonnementsformules kiezen zoals vermeld op de Website of de App. ListMinut kan echter verschillende abonnementsformules voorstellen of specifieke toegangsformules in het kader van acties die ListMinut samen met zijn commerciële partners aanbiedt. Deze abonnementsformules of specifieke toegangsformules kunnen andere voorwaarden en beperkingen hebben, waarvan u op de hoogte zal worden gesteld op het ogenblik van uw inschrijving en/of in andere mededelingen die u ter beschikking worden gesteld.

De verschillende prijzen worden aangeduid op de Website en in de App op het ogenblik van inschrijving.

De vermelde prijzen worden aangerekend in Euro en zijn inclusief taksen.

Voor de uitvoering van deze betaling doet ListMinut een beroep op de betaaldiensten van Stripe Payments Europe.

De betalingsdiensten voor de Dienstaanvrager die via ListMinut werken worden aangeboden door Stripe en zijn onderhevig aan het "Stripe Connected Account Agreement", dat de dienstmodaliteiten van Stripe (genaamd - "Stripe Services Agreement") inhoudt. Door deze Algemene Voorwaarden in acht te nemen en door als Dienstaanvrager via ListMinut te blijven werken, stemt u ermee in gebonden te zijn door de Algemene Gebruiksvoorwaarden Stripe, die occasioneel door Stripe kunnen worden gewijzigd. Door het feit dat ListMinut de mogelijkheid biedt om betalingen via Stripe uit te voeren, stemt u in om precieze en volledige gegevens over u en uw activiteit aan ListMinut te verschaffen, en geeft u ListMinut de toelating deze informatie te delen alsook de informatie betreffende de via de betalingsoplossing van Stripe uitgevoerde transacties.

ListMinut test voortdurend nieuwe functies en probeert steeds om de manier waarop gebruikers ListMinut ervaren en het belang dat zij eraan hechten, beter te begrijpen. Als een gevolg hiervan, kunnen er bepaalde kleine en tijdelijke nationale of regionale verschillen bestaan op het vlak van prijsaanbod of dienstverlening.

5.2.2. Opzegging van de ListMinut Abonnementen

Bij het verstrijken van elke abonnementsperiode, worden de ListMinut Abonnementen automatisch hernieuwd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij u uw ListMinut Abonnement opzegt voor de vervaldag van het lopend ListMinut Abonnement. Alle informatie met betrekking tot uw ListMinut Abonnement is beschikbaar in de "Mijn tariefplan" sectie in uw profiel.

Gedurende uw ListMinut Abonnementsperiode kunt u uw ListMinut Abonnement op gelijk welk ogenblik kosteloos opzeggen. In geval van vroegtijdige beëindiging, zal uw ListMinut Abonnement eindigen bij het verstrijken van de dan lopende ListMinut Abonnementsperiode en zal deze niet hernieuwd worden. Dit verzoek brengt geen terugbetaling met zich mee voor de resterende periode tot het verstrijken van het gekozen ListMinut Abonnement.

U kunt uw ListMinut Abonnement eenvoudigweg opzeggen in de "Mijn tariefplan" sectie in uw profiel. De opzegging kan ook het gevolg zijn van een beslissing van ListMinut in geval van niet-nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden of in geval van een betalingsincident met betrekking tot het ListMinut Abonnement.

ListMinut behoudt zich het recht voor om in de toekomst haar prijszetting te wijzigen en nieuwe formules voor haar abonnementen aan te passen of voor te stellen. Een dergelijke wijziging zal tijdig aan de Gebruikers worden meegedeeld voor de inwerkingtreding van een dergelijk nieuw prijsmodel en uw voortgezet gebruik van de Dienst zal beschouwd worden als uw aanvaarding van de nieuwe prijszetting.

Artikel 6. Commissies

6.1 Het gebruik van ListMinut voor de Dienstaanvrager is niet onderworpen aan de betaling van een commissie.

6.2 Het gebruik van ListMinut voor de Dienstverlener is onderworpen aan de betaling van een commissie. Het bedrag van de Commissie zal worden berekend in overeenstemming met het Reglement van de commissies, dat het percentage vastlegt dat wordt afgehouden van het basisbedrag dat de Dienstaanvrager biedt voor de uitvoering van de Dienst. De commissies zijn voor wijziging vatbaar, op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving. In de prijzen zijn alle taksen inbegrepen.

Artikel 7. Herroepingsrecht

Indien u uw aankoop van een ListMinut Abonnement wenst te herroepen, heeft u het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen uw herroepingsrecht uit te oefenen. Op voorwaarde dat u nog niet in contact werd gebracht met een Dienstverlener voor deze datum onder uw ListMinut Abonnement. In dit geval, zal er een evenredige terugbetaling plaatsvinden:

-na een periode van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag waarop u het ListMinut Abonnement heeft aangekocht;

Als u hebt verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door een ondubbelzinnige verklaring waaruit uw beslissing om de overeenkomst te herroepen blijkt, bij voorkeur schriftelijk (naar het adres: ListMinut SA, Cantersteen, 10, 1000 Brussel) of u kunt dit recht ook uitoefenen door per e-mail contact met ons op te nemen (via [email protected]).

Om een aanvraag in te dienen, is er een modelformulier voor herroeping (dat niet verplicht is) beschikbaar op de website van FOD Economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Indien u uw bestelling herroept, zal ListMinut alle betalingen die zij heeft ontvangen, terugbetalen aan de Gebruiker die het ListMinut Abonnement heeft gekocht, onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat ListMinut op de hoogte is gesteld van de beslissing om de bestelling te herroepen. ListMinut zal u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u geen kosten aangerekend worden voor een dergelijke terugbetaling.

Gelieve te noteren dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op een ListMinut Verlenging. U kunt echter, zoals hierboven uitgelegd, een ListMinut Verlenging op gelijk welk ogenblik opzeggen, in overeenstemming met Artikel 5.

Artikel 8. Verbod Onwettelijk Gebruik

De Dienstaanvrager verzekert dat hij de Diensten van ListMinut niet zal gebruiken om onwettige daden te plegen of daden die verboden zijn door de Overeenkomst Dienstaanvrager en/of door de Wet. Elk misbruik of frauduleus gebruik van de Diensten en/of van de Website is verboden. De aantasting van de integriteit, de mogelijkheid om te gebruiken of de werking van de Website of van de server(s) of het beïnvloeden of proberen te beïnvloeden van de werking van de Website zijn strikt verboden.

Artikel 9. Specifieke verplichtingen van de Dienstaanvrager

De Dienstaanvrager is onderworpen aan de volgende verplichtingen:

 • Publiceert geen inhoud of voorwerpen in categorieën of domeinen die niet passen bij de Website;
 • Gebruikt de Website en de Diensten niet indien hij niet wettelijk bekwaam is om overeenkomsten te sluiten, indien hij jonger dan 18 jaar is of indien zijn Account tijdelijk of voor onbepaalde duur werd geschorst. Als de Dienstaanvrager jonger dan 16 jaar is en nog geen 18 jaar, is hij verplicht de uitdrukkelijke of stilzwijgende toelating van zijn vader, moeder of voogd te hebben;
 • Betaalt de diensten in overeenstemming met de Transactie;
 • Voldoet aan de voorwaarden van de Transactie;
 • Manipuleert de prijzen van een dienst niet of mengt zich niet met de Aankondigingen van andere Gebruikers;
 • Omzeilt of manipuleert de structuur van de Commissies niet, evenals het factureringsproces of de kosten die aan ListMinut moeten worden betaald;
 • Publiceert geen valse, onjuiste, misleidende of lasterlijke inhoud (de Contactgegevens inbegrepen);
 • Onderneemt geen handelingen die de Evaluaties of de evaluatiesystemen kunnen schade berokkenen;
 • Geeft zijn ListMinut Account (de evaluaties inbegrepen) en zijn pseudoniem niet aan derden door zonder onze toestemming;
 • Neemt veiligheidsmaatregelen om het wachtwoord te beschermen;
 • Gebruikt ListMinut niet met een pseudoniem of wachtwoord van een andere persoon, of laat een andere persoon niet toe (rechtstreeks of onrechtstreeks) om zijn pseudoniem of wachtwoord te gebruiken;
 • Verspreidt of publiceert geen ongewenste reclame (spam), e-mailketen of piramidesystemen;
 • Verspreidt geen virussen of andere technologieën die schade kunnen berokkenen aan ListMinut of aan de belangen van de Gebruikers en bezoekers van de Website;
 • Verzamelt op geen enkele manier informatie over de Gebruikers, ook geen e-mailadressen zonder hun toelating;
 • Laat zich niet in met de Transacties van andere Gebruikers;
 • Neemt geen contact op met een Dienstverlener om hem een Dienst voor te stellen buiten het kader van ListMinut als de Dienst al op de Website van ListMinut staat.
 • Erop toezien dat de Dienstverlener zijn verplichtingen naleeft m.b.t. de wet van 1976 tot beteugeling van het sluikwerk (voor sommige soorten Taken). Voor meer informatie, gelieve u te informeren op de volgende website: http://economie.fgov.be/nl/modules/regulation/loi/19760706_l_repression_travail_frauduleux_caractere_comm.jsp

ListMinut behoudt zich het recht voor een gebruiker uit te sluiten indien hij zijn verplichtingen niet nakomt. Een gebruiker kan dus worden geschrapt vanaf het ogenblik dat:

 • ListMinut op de hoogte is dat een gebruiker de sociale, fiscale of economische verplichtingen met betrekking tot zijn statuut niet naleeft

De Dienstaanvrager verbindt er zich toe dat de aan de Dienstverlener gevraagde dienst geen strafbaar feit vormt volgens de wettelijke, contractuele en regelgevende bepalingen en met inbegrip en zonder beperking volgens de wetten op namaak, racisme, goede zeden, auteursrechten, enz. en doet geen afbreuk aan de rechten van derden (van welke aard ook). De Dienstaanvrager moet er namelijk op toezien dat geen enkele informatie uit de Aankondiging inbreuk pleegt op de privacy, de eer of de reputatie van anderen.

De Dienstaanvrager vrijwaart dan ook ListMinut tegen alle aanspraken van derden om beroep te doen op de niet-nakoming van hun rechten. De Dienstaanvrager zal in het bijzonder voor zijn rekening nemen:

 • alle schadevergoedingen verschuldigd aan vorderende derden, inclusief advieskosten en alle kosten in verband met een procedure, zoals kosten voor een deurwaarder of een juridisch deskundige, procedurevergoedingen;
 • alle kosten m.b.t. de belangenbehartiging van ListMinut (juridische en technische adviezen, in de gerechtelijke fase of in de aan de rechtszaak voorafgaande fase - ListMinut blijft vrij om zijn advocaten te kiezen -, kosten m.b.t. de tussenkomst van derden in het kader van de beslechting van het geschil, kosten m.b.t. tot een eventuele arbitrage- of bemiddelingsprocedure);
 • alle kosten m.b.t. de onmiddellijke vervanging van het materiaal van ListMinut dat het voorwerp zou zijn geweest van een inbeslagname of elke andere maatregel die dit materiaal definitief of tijdelijk onbruikbaar maakt voor ListMinut;
 • alle commerciële of andere schade geleden door ListMinut ten gevolge van een vordering door derden.

Indien de Dienstaanvrager een misbruik, een probleem, een inbreuk op de contractuele regels of een onaangepaste inhoud vaststelt, is hij verplicht dit te melden aan [email protected]. Niettegenstaande het voorafgaande kan ListMinut, naar eigen goeddunken, elke Aankondiging op om het even welk moment schrappen.

Enkel om ListMinut de Aankondigingen te laten gebruiken en opdat ListMinut geen enkel recht schendt waarover de Dienstaanvrager zou beschikken op de Aankondigingen, verleent de Dienstaanvrager aan ListMinut een eeuwigdurend onherroepelijk niet-exclusief wereldwijd recht, vrij en dat kan worden ondervergund waardoor ListMinut de rechten kan uitoefenen van reproductie, wijziging, distributie, transmissie, heruitgave, weergave en aanpassing waarover de Dienstaanvrager zou beschikken op de Aankondigingen.

Artikel 10. Aard van de arbeidsverhoudingen

De Dienstaanvrager en de Dienstverlener voeren hun samenwerking op onafhankelijke basis uit.

Elke band van ondergeschiktheid tussen de partijen is dus uitdrukkelijk uitgesloten.

De Dienstverlener oefent zijn dienst uit in volledige autonomie.

De Dienstverlener ontvangt van de Dienstaanvrager geen andere instructies dan de algemene richtlijnen gerechtvaardigd door de noodzaak van samenwerking tussen de Gebruikers en de goede uitvoering van de toegekende Dienstaanvragen; hij verbindt zich ertoe ze in acht te nemen.

Ten slotte is er de afwezigheid van exclusiviteit tussen de Dienstaanvrager en de Dienstverlener die bijgevolg vrij is andere Dienstaanvragen uit te voeren voor rekening van andere Dienstaanvragers.

Artikel 11. Opzegging

Op elk moment kan de Dienstaanvrager een eind stellen aan deze Overeenkomst Dienstaanvrager door zich uit te schrijven op de Website of door ListMinut te contacteren.

ListMinut kan, zonder voorwaarde of termijn, een verwittiging sturen, (tijdelijk of definitief) deze Overeenkomst Dienstaanvrager opschorten of schorsen en weigeren de Diensten van ListMinut uit te voeren aan elke Dienstaanvrager (a) die de bepalingen van deze Overeenkomst Dienstaanvrager niet naleeft of (b) waarvan ListMinut vindt, naar eigen goeddunken, dat de acties, de verantwoordelijkheid van deze Dienstaanvrager, Gebruikers, derden of ListMinut kunnen in gevaar brengen.

Artikel 12. Aansprakelijkheden

Tegenover de Dienstaanvragers neemt ListMinut enkel verplichtingen van middelen op zich als webhosting.

ListMinut kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of acties (of afwezigheid van actie) van andere Gebruikers of voor de diensten die ze aanbieden. De Dienstaanvrager erkent dat ListMinut geen uitzendbureau is of betalend outplacementbureau of welke privévennootschap ook m.b.t. tewerkstelling.

ListMinut stelt alles in het werk opdat de Website alle dagen 24u/24 toegankelijk is en in de beste gebruiksomstandigheden. ListMinut stelt ook alles in het werk om een zo goed mogelijke kwaliteit van zijn diensten te verzekeren. Rekening houdend met de risico's die eigen zijn aan de gebruikte technologie kan ListMinut echter niet verantwoordelijk worden gesteld hiervoor in geval van onjuistheid of niet-vermelding van de inhoud die wordt verspreid, in geval van defecte werking of volledige of gedeeltelijke ontoegankelijkheid van de diensten om welke reden ook, zelfs in geval van zware tekortkoming vanwege ListMinut, behalve in de veronderstelling en voorwaarden die hierna beperkend zijn opgesomd.

Een technisch probleem, zoals een virus, een bug, een kwaadwillende indringer of een disfunctie van de Website en/of van de software of databases die deze bevat kan echter niet volledig worden uitgesloten. ListMinut kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld van de schade opgelopen door de Dienstaanvragers wanneer ze een deel of de gehele Website raadplegen of de inhoud volledig of deels downloaden, zelfs in geval van zware tekortkoming.

Wanneer ListMinut het nodig acht, kan hij om de kwaliteit van de aangeboden diensten te waarborgen, de toegang tot de Website tijdelijk verhinderen om het onderhoud te doen. De Gebruikers hebben begrip voor de noodzaak om een regelmatig onderhoud van de Website te verzekeren. Bijgevolg kan ListMinut niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade ook die zou voortvloeien uit een onderbreking van de diensten voor het onderhoud van de Website, zelfs in geval van zware tekortkoming van ListMinut.

ListMinut kan niet worden verantwoordelijk gesteld in geval van geen of van een slechte keuze van een Dienstverlener ten aanzien van een door een Dienstaanvrager geformuleerde Aankondiging, zelfs in geval van zware tekortkoming van ListMinut.

Op geen enkele manier oefent ListMinut controle uit of maakt ze een selectie m.b.t. de inhoud en/of de voorstelling van de Aankondigingen. De Dienstaanvragers nemen alleen de verantwoordelijkheid van de Aankondigingen die ze plaatsen. ListMinut kan dus in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke afbreuk aan de rechten van een derde voor de inhoud of de voorstelling van een Aankondiging.

Op dezelfde wijze oefent ListMinut geen enkele controle uit op de inhoud van de Aankondigingen die op de Website worden geplaatst en heeft ze dus geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor. ListMinut is niet verantwoordelijk indien een Dienstverlener een antwoord post op basis van een foute Aankondiging en een dergelijke situatie geeft geen enkel recht op terugbetaling. De betrokken Dienstaanvrager is alleen verantwoordelijk voor de inhoud die hij via de Website verspreidt. Indien de informatie en/of verklaringen die in de Aankondiging staan schade zouden kunnen berokkenen aan een derde (een andere Dienstaanvrager inbegrepen), moet deze elk bezwaar rechtstreeks aan de Dienstaanvrager richten die de auteur is van deze Dienstaanvraag. ListMinut kan echter niet de praktische mogelijkheid waarborgen aan de Dienstaanvrager die valse Contactgegevens zou hebben doorgegeven, te identificeren.

ListMinut is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, rechtmatigheid en/of de stiptheid van het door de Dienstverleners uitgevoerde werk die werden gekozen na het posten van een Aankondiging op de Website. ListMinut kan niet waarborgen dat de Dienstaanvrager of de Dienstverlener de Transactie zal uitvoeren. Dienstaanvrager en Dienstverlener zijn alleen verantwoordelijk voor de Transactie en ListMinut heeft geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. tot de Transacties.

Deze Website is enkel een online uitwisselingplaats. ListMinut komt in het geheel niet tussenbeide in de Transactie tussen de Dienstverlener en de Dienstaanvrager of in de communicaties tussen de Dienstaanvrager en de Dienstverleners. Tenzij anders aangegeven verkoopt ListMinut geen enkel goed en biedt geen enkele dienst aan behalve de Diensten van ListMinut die uitdrukkelijk beschreven zijn in de Overeenkomst Dienstaanvrager of de Website.

De Gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de naleving van de wetten en reglementeringen in het algemeen, en meer bepaald, de sociale wetgeving en reglementering m.b.t. arbeid en opleiding. ListMinut heeft geen enkele verantwoordelijkheid in het geval dat de Gebruiker in overtreding is met de hierboven vermelde wetten en reglementeringen door het gebruik van de Diensten van ListMinut en/of de uitvoering van de Transactie.

ListMinut kan de identiteit die door elke Dienstaanvrager wordt vermeld niet waarborgen en waarborgt deze identiteit niet. ListMinut controleert de Contactgegevens niet en gaat ervan uit dat de Contactgegevens die worden vermeld en bijgewerkt, reëel en juist zijn.

In geval van een conflict met een of meerdere andere Gebruikers, ontheffen de Gebruikers ListMinut van de klachten, eisen en schade (rechtstreekse en onrechtstreekse) van welke aard ook, gekend of niet gekend, voorspelbaar en onvoorspelbaar, geopenbaard of niet, die zich voordoen in het kader van of betrekking hebben op een dergelijk conflict van welke aard ook.

In sommige rubrieken bevat de Website hyperlinks naar inhoud afkomstig van derden of naar websites die door derden worden uitgebaat. ListMinut is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze inhoud of van deze websites. ListMinut kan niet worden beschouwd als onderschrijvend, publicerend of toestaand van deze websites of deze inhoud. Bijgevolg zijn de uitbaters van deze website alleen verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving en de reglementeringen die toepasbaar zijn op de producten en diensten die ze op hun website aanbieden.

In ieder geval, uitgaande van het feit dat de contractuele aansprakelijkheid van ListMinut ondanks alles toch wordt vastgesteld, zou de schadevergoeding in geen enkel geval een bedrag van 150 EURO mogen overschrijden en zou in geen enkel geval een onrechtstreekse schade van welke aard ook, mogen dekken (verlies van de kans om een premie te ontvangen, enz.).

Artikel 13. Volledigheid, niet-vermelding van verzaking en gedeeltelijke ongeldigheid

Deze algemene voorwaarden bevatten de volledigheid van de verbintenissen van de partijen. Geen enkel document, project, briefwisseling of document van welke aard ook mag worden ingeroepen om te proberen het bestaan van een andere of bijkomende verbintenis t.o.v. de verbintenissen vermeld in deze voorwaarden af te leiden.

Geen enkele handeling, gedrag, tolerantie of verzuim vanwege ListMinut mag worden geïnterpreteerd als een verzaking, zelfs gedeeltelijk, vanwege ListMinut van de strikte en volledige uitvoering van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en van de specifieke voorwaarden die ze vervolledigen.

In geval van ongeldige verklaring, onmogelijkheid aan derden tegen te werpen of gedeeltelijke of totale ongeldigheid van een of andere clausule van deze voorwaarden, zijn de andere bepalingen van deze voorwaarden op geen enkele wijze beïnvloed en blijven dus onverminderd van kracht.

Artikel 14. Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens

ListMinut leeft de wetgeving inzake Privacy na. Voor meer informatie kan de Dienstaanvrager de handleiding m.b.t. de Privacy raadplegen. Het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle termen van de handleiding m.b.t. de Privacy.

Door zich in te schrijven op de Website aanvaardt de Dienstaanvrager dat zijn Contactgegevens worden gecommuniceerd aan de Dienstverleners en opgenomen in de openbare gegevenslijst van de Website.

Het is verboden voor de Dienstaanvrager om de Contactgegevens over de Dienstverleners die hij via de Website heeft gekregen aan andere personen te communiceren (zelfs als ze deel uitmaken van dezelfde groep firma's). Deze Contactgegevens mogen enkel worden gebruikt door de Dienstaanvrager die de Dienstaanvraag heeft geformuleerd.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

Elk element van deze Website, zoals de teksten, grafische voorstellingen, logo's, iconen, afbeeldingen, audiovisuele clips en software, zijn eigendom van ListMinut of van zijn inhoud leveranciers en zijn beschermd door het auteursrecht. Het compileren (d.w.z. het verzamelen, rangschikken en samenbrengen) van elk element van deze Website is de exclusieve eigendom van ListMinut of van zijn softwareleveranciers en is beschermd door het auteursrecht. Elke software die op deze Website wordt gebruikt is de eigendom van ListMinut of van zijn softwareleveranciers en is beschermd door het auteursrecht. De inhoud en de software van deze Website mogen enkel worden gebruikt in het kader van het gebruik van de Diensten van ListMinut. Elk ander gebruik, met inbegrip van reproductie, wijziging, distributie, transmissie, heruitgave, tentoonstelling of uitvoering van de inhoud van deze Website is strikt verboden.

"ListMinut" is een commerciële naam en/of geregistreerd merk dat toebehoort aan ListMinut en de grafische voorstellingen, logo's en dienstnamen zijn onderscheidende tekens die eigendom zijn van ListMinut. Deze tekens mogen niet worden gebruikt met betrekking tot producten of diensten die geen eigendom zijn van ListMinut, waardoor verwarring kan ontstaan bij de klanten of waardoor ListMinut in diskrediet kan worden gebracht of gedenigreerd.

De Gebruikers zijn enkel toegestaan de Website en de verschillende rubrieken te raadplegen, te reproduceren en pagina's af te drukken voor strikt persoonlijk gebruik.

Artikel 16. Aard van de Betrekkingen tussen de Partijen

Deze Overeenkomst Dienstaanvrager kan in geen geval worden beschouwd als een partnership, een joint venture of een andere vereniging tussen de partijen. Geen enkele partij mag worden beschouwd als een handelende persoon of werknemer van de andere partij. De relatie tussen ListMinut en de Dienstverleners moet worden beschouwd als een relatie van een zelfstandige contracterende partij.

Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen

Het is verboden voor de Dienstaanvrager zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst Dienstaanvrager gedeeltelijk of geheel over te dragen op derden zonder een voorafgaandelijk uitdrukkelijk en geschreven akkoord van ListMinut. ListMinut is gerechtigd, zonder toestemming, zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst Dienstaanvrager geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

De bepalingen van deze Overeenkomst Dienstaanvrager, onder voorbehoud van de beperkingen op het recht op overdracht die ze bevat, zullen ten goede komen aan de partijen en hun respectievelijke erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden.

Artikel 18. Kennisgevingen

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, moet elke naar ListMinut gezonden kennisgeving per e-mail of per post worden gestuurd naar, 12 Avenue des Rossignols, 1310 La Hulpe, België.

Elke kennisgeving die bestemd is voor de Dienstaanvrager moet in principe per e-mail worden verstuurd naar het adres dat aan ListMinut werd gegeven bij de inschrijving. De kennisgevingen mogen ook per brief naar de Dienstaanvrager worden verstuurd, op het adres dat bij de inschrijving werd vermeld. In dat geval is de bovenvermelde termijn 3 dagen vanaf de verzending van de brief.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze Overeenkomst Dienstaanvrager wordt beheerd door en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving en is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Brussel.